БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА
Гражданска отговорност
arrow

Застраховка „Гражданска отговорност”  на притежателите и ползвателите на МПС

Тази застраховка покрива отговорността на водача на МПС за виновно причинени  имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Застраховка „Гражданска отговорност” се сключва задължително на МПС с български регистрационни номера. Не се застраховат МПС с чуждестранна регистрация.

Сертификатът „Зелена карта” предоставя покритие за държавите-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави (страните-членки на споразумението „Зелена карта”). Лимитите на отговорност са минималните лимити на отговорност, които се прилагат в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо. Срокът на застраховката е една година. 

- за вреди на имуществото (вещи)  - до 2 000 000 лв за всяко събитие;

- за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:

                 за всяко събитие при едно увредено лице - до 2 000 000 лв

                 за всяко събитие при две или повече увредени лица - до 10 000 000 лв. 

Контакти
Обратна връзка